۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر در ماه یولی2012

فراخوان
نمایندگی هانوفر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نشست حضوری اعضای نمایندگی هانوفر
شنبه 07 یولی، ساعت 13.00
بوقت اروپای مرکزی