۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

سخنرانی و بحث و گفتگو 29 مارس در پالتاک


سخنرانان وموضوع سخنرانی:
مهندس علی علم جمیلی - عضو مرکزی انجمن متفکران و محققان
گذار از ظاهرگرایی دینی به جوهر ادیان
حمید مقدم نیا: حقوقدان و فعال حقوق بشر
حقوق سایر ادیان از دیدگاه جمهوری اسلامی
داستانخوانی: میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر

http://www.bashariyat.de/20120329Adian/GozareshAdian29032012.htm