۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

گزارش آماری نقض حقوق اقلیت های مذهبی - ویژه بهمن ماه ۱۳۹۰طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل
نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۶۲% نسبت به سال گذشته کاهش یافته
و نسبت به ماه پیش ۱۵% داشته استدومین گزارش به احمد شهید - دکتر وحید احمد فخرالدین، وکیل و مدافع حقوق بشر

موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان در بهمن ماه 1390کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

گزارش میدهد

همراه با فهرستی کوتاه از مراکز و کانون های موثر