۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

گزارش جلسه سخنرانی جلسه 4 فوریه در پالتاککمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار نمود

سخنرانان:
دکتر گلمراد مرادی: آئینهای اقلیتهای دینی در ایران اسلامی و بویژه یارسانیان

آقای حمید حمیدی : دگر باوران دینی و حقوق آنها در حکومت اسلامی ایران


دولت جمهوری اسلامی ایران مسئول مستقیم رشد خشونت در جامعه ما میباشد
دولت جمهوری اسلامی با اجرای مجازات های غیرانسانی
مانند مجازت شلاق، کتک و لکدکوب کردن اوباش
و اعدام در ملاءعام
فرهنگ خشونت و بیرحمی را در جامعه ایران ترویج میدهد