۱۳۹۰ آبان ۵, پنجشنبه

زلزله در شهرهای شرقی ترکیه ( اطلاعیه شماره 329 )

مواردی از نقض حقوق بشر درمهر ماه 1390

نقض حقوق  زنان، دانشجویان، پیروان ادیان و اقوام و ملل


 توسط کمیته های مربوطه منتشر میگردد.


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

امکانی برای تائیر گذاری
حمایت از خانم نسرین ستوده


بمنظورهمراهی و همکاری
۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو (شهریور 90)گزارش ذیل با توجه به محدودیتها درایران،

 منعکس کننده تمامی ابعاد نقض حقوق بشردرایران نبوده

و تنها حکایتگر  بخش کوچکی از آنست.

فراخوان جلسه ی هیئت نظارت و برنامه ریزی ماه اكتبر 2011
یکشنبه : ( 9.10.2011)


ساعت  16 در فضای مجازی پالتاک


 اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نقض حقوق زنان درشهریور ماه 1390 بخش کوچکی از موارد نقض گسترده،


 مستمر و برنامه ریزی شده حقوق زنان کشورمان


 توسط رژیم جمهوری اسلامی در شهریور ماه 1390